DEMO stránka

Vyhláška číslo 22/2017

Date of publication: 04.02.2017
Category: Directive - regulations Grade: 2017
Vyhláška (neoficiálne a staršie edikt) je na Slovensku všeobecne záväzný právny predpis vydávaný ministerstvami alebo ostatnými na to zmocnenými ústrednými orgánmi štátnej správy, a to na základe zákonov a v ich medziach. Je to právny predpis nižšej právnej sily ako je zákon (v užšom zmysle). Pokiaľ je vyhláška v rozpore zo zákonom, platí to čo hovorí zákon. Jej základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky, kde je napísané: „ Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ K návrhu vyhlášky sa vypracuje odôvodnenie, ktoré sa člení na všeobecnú a osobitnú časť.
Office Board (ver. 4.0.0), (C) 2005 - 2021 Copyright by holdysoftware, All Rights Reserved.
sors